Förtroendemannaregistret Förtroendemannaregistret TroInt

Förtroendemannaregistret


Centrala Nämnder/Styrelser

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Barn- och utbildningsnämnd
Socialnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Byggnadsnämnd
Miljönämnd
Revisorer för kommunen
Tekniska nämnden
Valnämnd
Överförmyndare
Gemensam familjerättsnämnd


Arbetsutskott och beredningar

Kommunfullmäktiges valberedning
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Arvodesutskott
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Socialnämndens arbetsutskott
Socialnämndens individutskott
Kultur-o fritidsn arbetsutkott
Byggnadsnämndens beredning
Miljönämndens beredning
Tekniska nämndens beredning


Partsammansatta organ

Kommunala rådet för funktionshindersfrågor
Näringslivsrådet
Mälardalsrådets Rådsmöte
Mälardalsrådets Näringslivs- o FOU-utskott
Mälardalsrådet
Pensionärsrådet


Övrigt

Borgerliga vigselförrättare
Borgerliga begravningsförrättare
Nämndemän
Ekerö kommun och Stockholms läns landsting sjukvårdsstyrelsen Stockholm Ekerö
Kommunförb Stockholms län, KSL, förbundsmöte
Svergies kommuner o landsting kongress
Ombud enligt begravningsförordningen
Representanter till Närpolisrådet
Gode män enligt fastighetsbildningslagen
Representanter till samråd med SL
Representanter till AB Vårljus bolagsstämma
Mälarens vattenvårdsförbund
Stockholms läns civilförsvarsförbund
Östra Sveriges Luftvårdsförbund
Föreningen Sveriges Ekokommuner
Stift Karin och Gösta Rittners stip fond
Revisor och ersättare till skolsamfonden, m. fl.
Södertörns Brandförsvarsförbund
Revisor Södertörns Brandförsvarsförbund
Revisor Ekerövatten AB


Bolag

AB Ekerö bostäder
Revisorer för AB Ekerö bostäder
Ombud till AB Ekerö Bostäders bolagsstämma
Ekerövatten AB
Roslagsvatten AB
Revisorer Roslagsvatten ABTroInt 4.3.3 är utvecklat av Imega System AB tillsammans med Ditam Partner AB

Ekerö kommun

Ekerö kommun, Tappströmsvägen 2, 178 23 Ekerö Tel: 08 124 57 100